Blog

corona 2019 overheidssteun ondernemers
19 MRT

Het Corona Virus

Ondernemers hebben grote financiële zorgen. Lopende opdrachten worden opgezegd en nieuwe opdrachten komen niet meer binnen. Horecaondernemingen moeten zelfs de deuren sluiten tot 6 april 2020, of zelfs nog langer. Ook werknemers hebben veel vragen: moeten werknemers die niet thuis kunnen werken gewoon hun werk blijven doen? Krijgen werknemers nog wel betaald als zij verplicht naar huis moeten? Kortom, ondernemers en werknemers verkeren in grote onzekerheid over de toekomst.

Alhoewel de grootste zorg van iedereen de gezondheid is, zijn we ook allemaal bezig met de financiële gevolgen van het coronavirus. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven te hulp te schieten. Wat betekenen deze maatregelen voor u? In deze blog hebben wij naar aanleiding van het coronavirus een aantal belangrijke vragen en antwoorden over ondernemers, werknemers en regelingen op een rij gezet.

1. Mijn opdrachtgever heeft de opdracht (tussentijds) geannuleerd, mag dat?

Dit hangt af van de (schriftelijke) afspraken met uw opdrachtgever. Is er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer niets vastgelegd? Dan is de hoofdregel in de wet dat de opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst van opdracht mag opzeggen. Het kan wel zijn dat de opdrachtnemer recht heeft op een schadevergoeding, tenzij uw opdrachtgever een particulier is. Verder heeft de opdrachtnemer bij een opzegging van de opdrachtovereenkomst in de meeste gevallen wel recht op een vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden.

2. Ik kan als ondernemer mijn verplichtingen niet meer nakomen door de coronacrisis, wat moet ik doen?

indien u als opdrachtnemer uw verplichtingen niet nakomt, dan is de opdrachtgever niet gehouden om uw factuur te betalen. Sterker nog, het kan zelfs zijn dat u dan aansprakelijk bent voor de schade die ontstaat bij de opdrachtgever omdat u uw verplichtingen niet nakomt. In de meeste gevallen zal in deze coronacrisis met succes een beroep gedaan kunnen worden op overmacht. Om de risico’s echter zo veel als mogelijk te verminderen is het raadzaam om nog eens goed te kijken naar uw eigen algemene voorwaarden. Zorg dat deze op orde zijn en zorg dat deze uw risico’s met betrekking tot het coronavirus – of andere overmachtssituaties - inperken. Daarnaast is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw algemene voorwaarden ook daadwerkelijk op de opdracht van toepassing zijn. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

3. Hoe kan ik mijn cash-flow problemen oplossen?

Het kabinet heeft verschillende (tijdelijke) maatregelen genomen voor ondernemers die liquiditeitsproblemen krijgen door het coronavirus. U kunt daarbij denken aan de volgende regelingen:
* Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB-C)
Door de nieuwe maatregelen van het kabinet kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. BMKB-C is beschikbaar voor mkb-ondernemers. De volgende voorwaarden zijn op de regeling van toepassing:
  - de looptijd van BMKB-C is maximaal 8 kwartalen;
  - de overheid staat garant voor maximaal €1.500.000,-;
  - u dient zelf persoonlijk 10% borg te staan; en
  - de provisie bedraagt 3,9% over de hoofdsom van BMKB-C.
Particulieren en grote bedrijven zijn van deze regeling uitgesloten. Daarnaast zijn ook bepaalde sectoren van deze regeling uitgesloten, zoals landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed.
* Uitstel van betaling bij Belastingdienst
Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen eenvoudiger uitstel van hun belastingverplichtingen aanvragen. Zij dienen dan schriftelijk gemotiveerd de Belastingdienst te verzoeken om uitstel van betaling te krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Nadat het verzoek is ontvangen stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. De ondernemer hoeft daarvoor niet direct bewijs aan te leveren. Daar krijgt de ondernemer meer tijd voor dan normaal. Verder kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, indien u een lagere winst door de uitbraak van corona verwacht.
* Makkelijker gebruik maken Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Het garantieplafond voor de GO is verhoogd van €400 miljoen naar €1.5 miljard. Deze regeling helpt zowel mkb-ondernemers als grote ondernemers die moeite hebben om bankleningen en -garanties te krijgen. Het ministerie van Economische Zaken biedt dan een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties.
* Compensatieregeling voor sectoren die direct zijn getroffen
Het kabinet komt met een compensatieregeling voor ondernemers uit sectoren die direct geraakt worden door de genomen gezondheidsmaatregelen. Deze bedrijven kunnen een directe en vaste tegemoetkoming krijgen van €4.000,-. Dit is geen lening, maar een gift. Nog niet is duidelijk onder welke voorwaarden deze gift wordt verstrekt en welke bedrijven daarvoor in aanmerking komen. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat horecaondernemers een beroep op deze regeling kunnen doen.

4. Ik ben zzp-er / mkb-er en heb onvoldoende inkomen door het coronavirus, is er ook een voorziening voor mij?

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is per 17 maart 2020 versoepeld voor ondernemers. Door deze maatregel wordt het inkomen van de ondernemer aangevuld tot het sociaal minimum. U dient de aanvraag hiervoor te doen bij uw gemeente. De versoepeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt tot 1 juni 2020. Deze aanvulling is geen lening, er wordt geen partner- of vermogenstoets verricht, de toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast en de aanvraagprocedure is versneld.

5. Ik heb onvoldoende werk voor mijn werknemers, wat kan ik doen?

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een aantal maatregelen aangekondigd vanwege het coronavirus. Indien u vanaf 1 maart 2020 een omzetverlies verwacht van minimaal 20%, dan kunt u bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Dit is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Het UWV zal u een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Voorwaarde is wel dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Achteraf zal door middel van een accountantsverklaring worden vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. De regeling van de werktijdverkorting is komen te vervallen. Aanvragen die reeds zijn ingediend zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

6. Mag ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?

De werkgever kan de werknemer niet dwingen om vakantiedagen op te nemen, zelfs niet in tijden van coronacrisis. Vakantie kan alleen worden opgenomen in overleg tussen werkgever en werknemer. Indien sprake is van een omzetdaling, dan kan een werkgever een beroep doen op de eerdergenoemde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

7. Heeft een werknemer het recht om thuis te blijven tijdens de coronacrisis?

In principe hebben werknemers niet het recht om – zonder overleg – thuis te werken of om thuis te blijven. Voor een aantal beroepen geldt immers ook dat de werkzaamheden niet thuis verricht kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan de vuilnisman of een winkelmedewerker. Het kan zelfs gelden als werkweigering als een werknemer enkel uit angst voor het coronavirus thuisblijft en geen werkzaamheden verricht. Ondanks het advies om zo veel mogelijk thuis te werken, kan de werkgever van je verlangen dat je naar je werk moet. De werkgever is wel verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dat houdt in dat de werkgever zoveel mogelijk maatregelen moet nemen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Heeft u verdere vragen over uw werk, uw onderneming of de maatregelen die door het kabinet zijn genomen, neem contact op met de advocaten van De Vries & Kasem lawyers | investigations.

Royce de Vries & Yasemin Ay

royce de vries yasemin ayRoyce de Vries en Yasemin Ay zijn werkzaam bij de Vries & Kasem Lawyers|Investigations.