Privacy Statement

De Vries & Kasem Lawyers | Investigations (“de Vries & Kasem”) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens De Vries & Kasem verwerkt. In dit privacy statement informeren wij u graag over de manier waarop De Vries & Kasem met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van onze cliënten, relaties en bezoekers van onze website www.devrieskasem.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

De Vries & Kasem, alsmede de (rechts)personen die deel uitmaken van de maatschap van De Vries & Kasem, verwerken persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

De Vries & Kasem verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • a. het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst tussen De Vries & Kasem en client(en) en het voeren van gerechtelijke procedures.
 • b. het innen van declaraties.
 • c. advisering, bemiddeling en verwijzing.
 • d. het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
 • e. marketing- en communicatie-activiteiten.
 • f. werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

De Vries & Kasem verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • a. persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt.
 • b. persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communicatiemiddelen.
 • c. persoonsgegevens die verkregen zijn uit andere bronnen.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door de advocaat. Dit zijn gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en (de kopiën en/of gegevens van) identiteitsdocumenten.
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren. De precieze inhoud van de gegevens hangt af van de inhoud van de contactformulieren en webformulieren.
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars, etc. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn zoals vermeld op visitekaartjes.
 • andere persoonsgegevens die door u worden verstrekt.

 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische communicatiemiddelen. Dit kunnen gegevens zijn zoals:

 • IP-adres (uniek identificatienummer van uw apparaat wanneer u verbinding maakt met internet).
 • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bezochte pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd.
 • het openen en lezen van een nieuwsbrief of commerciële e-mail. Hieronder valt ook het klikgedrag in de e-mail of nieuwsbrief.


 • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke sociale media platforms zoals LinkedIn. Dit zijn namen en contactgegevens.

 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster. Dit zijn bijvoorbeeld het KvK-nummer en contactgegevens.

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites.

 • Grondslag verwerking persoonsgegevens

  De Vries & Kasem verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • a. wettelijke verplichting.
  • b. uitvoering van een overeenkomst.
  • c. verkregen toestemming van betrokkene(n).
  • d. gerechtvaardigd belang.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  De Vries & Kasem deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van De Vries & Kasem, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

  Daarnaast kan De Vries & Kasem persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

  Met de derde partij die namens en in opdracht van De Vries & Kasem uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door De Vries & Kasem ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

  Beveiliging persoonsgegevens

  De Vries & Kasem hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval De Vries & Kasem gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal De Vries & Kasem in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

  Bewaartermijn persoonsgegevens

  De Vries & Kasem bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

  Privacyrechten van betrokkenen

  Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

  Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij De Vries & Kasem aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

  Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

  De Vries & Kasem
  MediArena 2
  1114BC Amsterdam

  Telefoon: 0204122251
  e-mail: info@devrieskasem.nl

  Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. De Vries & Kasem neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

  Gebruik social media
  Op de website van De Vries & Kasem zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. De Vries & Kasem houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

  Statistieken (cookies)
  De Vries & Kasem houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door De Vries & Kasem verkocht aan derden of op andere wijze met derden gedeeld.

  De website van De Vries & Kasem maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van De Vries & Kasem geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. De Vries & Kasem heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

  Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

  Aanpassing privacy statement

  De Vries & Kasem heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

  Vragen & contact

  Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met ons kantoor:

  De Vries & Kasem
  MediArena 2
  1114BC Amsterdam

  Telefoon: 0204122251
  e-mail: info@devrieskasem.nl

  Adres

  De Vries & Kasem
  MediArena 2
  1114 BC Amsterdam

  Telefoon

  +31 20 - 4122251

  E-mail

  info@devrieskasem.nl