Persbericht

  • welkom
  • persbericht Abdelhak Nouri

PERSBERICHTMEDEDELING VAN FAMILIE ABDELHAK NOURI NAAR AANLEIDING VAN PUBLICATIE NRC HANDELSBLADDe familie van Ajax-speler Abdelhak Nouri heeft kennisgenomen van de publicatie in NRC Handelsblad van vandaag. Zij wenst daarover het volgende te verklaren:

De familie heeft het afgelopen half jaar van verschillende medici – meestal informeel – vernomen dat mogelijk niet geheel adequaat is gereageerd nadat Abdelhak op het voetbalveld in elkaar zakte. Alvorens hierover verder uitspraken te doen of conclusies te trekken, wacht de familie het onderzoek af dat thans door letselschadeadvocaat mr. John Beer wordt uitgevoerd.

Wel laat de familie weten dat zij erg geschrokken is van het nieuws dat reeds in 2014 – tijdens medisch onderzoek door de KNVB - bij Abdelhak een hartafwijking is geconstateerd. De familie is dit pas recent te weten gekomen door inzage in het medisch dossier dat Ajax, na herhaald en uitdrukkelijk verzoek, aan hen verstrekte. De familie is ervan overtuigd dat ook Abdelhak zelf geen weet van deze afwijking heeft gehad. Als de familie eerder kennis zou hebben gehad van een hartafwijking, had zij direct aangedrongen op diepgravend vervolgonderzoek, een second opinion en regelmatig terugkerende tests, om zodoende vervolgens te kunnen beoordelen wat de aard en risico’s van een dergelijke afwijking in combinatie met intensieve sportbeoefening zijn.

In het NRC-artikel wordt gesteld, bij monde van een ‘betrokkene’, dat Abdelhak in 2014 over de hartafwijking zou zijn geïnformeerd. De familie hecht hier vooralsnog geen geloof aan en stelt vast dat de ouders van de op dat moment 17-jarige Abdelhak in ieder geval nooit zijn ingelicht, schriftelijk noch mondeling. In de ogen van de familie had het op de weg van zowel de KNVB als Ajax gelegen om de ouders hierover uitdrukkelijk te informeren en in samenspraak een vervolgtraject af te spreken. De familie betreurt het in hoge mate dat dit nooit is gebeurd.

De familie wacht verder de resultaten van het onderzoek en de uitkomst van de lopende besprekingen met Ajax af. In de tussentijd zullen geen nadere mededelingen worden gedaan. De media wordt verzocht geen contact met de familie op te nemen.


mr. Khalid Kasem
De Vries & Kasem, Lawyers | Investigations
kk@devrieskasem.nl